Monday, 9 March 2009

เจรจายุติ 193 แรงงานจ้างเหมาสระบุรีได้กลับเข้าทำงาน
หลังจากกลุ่มประสานงานกรรมกร (กปก.) ได้เคลื่อนไหวเรียกร้องให้คนงานจ้างเหมาซึ่งทำงานในบริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) หรือ RPC จังหวัด สระบุรี ที่มี กบข.เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย จนบรรลุในข้อตกลงและมีการนัดจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเมื่อวันที่ 25 ก.พ. แต่ต่อมา กปก.ระบุว่า บริษัทผู้รับเหมาค่าแรงได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด ทาง กปก.จึงนัดรวมตัวกันเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งในที่สุด มีการตกลงกันให้มีการเจรจา 2 ฝ่าย ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สระบุรี ในวันที่ 2 มี.ค. เวลา 13.00 น. ขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับเหมาค่าแรงได้ติดประกาศห้ามพนักงานจ้างเหมาซึ่งร่วมชุมนุมในวัน ดังกล่าว 193 คนเข้าทำงานล่าสุด (2 มี. ค.) กลุ่มประสานงานกรรมกร พร้อมด้วยนักศึกษาจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้ร่วมชุมนุมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของคนงานจ้างเหมา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ที่หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีนายฉัตรชัย ไพยเสน ผู้ประสานงานกลุ่มประสานงานกรรมกร ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเวลา 13.00 – 15.30 น. ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการทำงาน โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัสสรเทเลคอม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เลิศทรัพย์ และผู้แทนลูกจ้างโดย ผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า กรณีลูกจ้าง 193 คน บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกจ้างทั้ง 193 คน กลับเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 52 เป็นต้นไป โดยบริษัท ภัสสร เทเลคอมแอนด์ ซัพพลาย จำกัด และห้างหุ้นส่วน ส.เลิศทรัพย์ จะจ่ายค่าจ้างในวันที่ให้หยุดงานระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 52 และ 1 มีนาคม 52 ให้กับลูกจ้าง 193 คน 75% ภายในวันที่ 10 มีนาคม 52 แต่ไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 52กรณีการ เลิกจ้างลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ จำนวน 2 คน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เลิศทรัพย์ จะรับลูกจ้างทั้งสองรายกลับเข้าทำงาน โดยให้ทำงานในสำนักงานของห้างหุ้นส่วนกรณีการ จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน บริษัทฯ ผู้รับเหมาค่าแรง ตกลงจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้ารวม 30 วัน ตามข้อตกลงในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 52 ซึ่งลูกจ้างได้รับไปแล้ว 24 วัน เหลือ 4 วัน นายจ้างจะจ่ายให้ในวันที่ 3 มีนาคม 52 ส่วนลูกจ้างที่ตกหล่นจำนวน 10 คน ที่ได้รับเงินตามมาตรา 75 บางส่วนแล้ว ให้ไปรับในวันที่ 3 มีนาคม 52 พร้อมรับเงินที่เหลือ 4 วันด้วย ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีสำหรับ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของนายจ้างต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ที่ประชุมมีมติว่า บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ยืนยันที่จะกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ขณะที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบการจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและ ดำเนินการในเชิงรุก เพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบสิทธิตามกฎหมายกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 52 เป็นต้นไป โดยจะเรียกผู้ประกอบการทั้ง 86 แห่ง มาชี้แจงกรณี ลูกจ้างร้องว่าได้รับการข่มขู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจะดำเนินการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยมอบหมายให้เลขานุการ รองฯ เป็นผู้รับผิดชอบและสามารถร้องเรียนได้ที่ โทร. 0-3622-3170นายจ้างจ่ายเงินระหว่างที่ให้หยุดงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 51 – 28 กุมภาพันธ์ 52 ตามมาตรา 75 วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วย โดยจะจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 52นาย จ้างจะจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยรวมถึงสวัสดิการตามมาตรา 11/1 ให้กับลูกจ้างทั้งหมด และนายจ้างจะปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและจะดูแลลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้ง หมด และจะดูแลมิให้มีการปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบื้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดทั้ง นี้ นายจ้างตกลงจะไม่เอาความผิดกับลูกจ้าง ทั้งความผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญากับลูกจ้างทั้งหมดและลูกจ้างจะไม่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมายแรงงานอีก หากลูกจ้างกระทำการขัดต่อกฎหมายนายจ้างจะดำเนินการตามกฎหมายนางสาวสุลักษณ์ หลำอุบล นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นักศึกษาจาก สนนท. มาร่วมชุมนุมด้วย 10 กว่า คน โดย สนนท.ให้ความสำคัญกับประเด็นแรงงาน เพราะปัญหาเลิกจ้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายกรณีมีการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฏหมาย ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมเธอเล่าว่า สนนท. มาช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนมาเรียกร้องที่ กบข. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท RPC เมื่อ เห็นว่าเจรจาผ่าน ก็โล่งใจ แต่ต่อมาเมื่อพบว่ามีการตุกติกก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุด ในฐานะนักศึกษาอาจช่วยอะไรไม่ได้มากนัก แต่คิดว่าสามารถช่วยประสานงานในส่วนที่คนงานเข้าไม่ถึงได้ รวมถึงช่วยให้กำลังใจพวกเขา“ลูกจ้างเหมาไม่มีสวัสดิการ ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย ก็อย่าคิดว่าเขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้” น.ส.สุลักษณ์กล่าวน. ส.สุลักษณ์กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา รัฐมีกฏหมายและมีอำนาจบังคับได้ แต่เมื่อแรงงานมาร้องเรียนกลับเพิกเฉย เท่ากับว่ามีสองมาตรฐาน พอแรงงานทำผิด ก็ให้ออก แต่เมื่อนายจ้างทำผิด กลับทำเป็นมองไม่เห็น ถือเป็นการกดขี่ทางโครงสร้างแบบหนึ่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีวันที่ 2 มีนาคม 2552วันนี้ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. ได้มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นางนฤมล ปาลวัฒน์) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัสสรเทเลคอม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เลิศทรัพย์ และผู้แทนลูกจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการทำงาน ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้1. กรณีลูกจ้าง 193 คน ที่ยังไม่ได้ทำงาน

ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า

1.1 บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกจ้างทั้ง 193 คน กลับเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 252 เป็นต้นไป

1.2 บริษัท ภัสสร เทเลคอมแอนด์ ซัพพลาย จำกัด และห้างหุ้นส่วน ส.เลิศทรัพย์ จะจ่ายค่าจ้างในวันที่ให้หยุดงานระหว่าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 252 และ 1 มีนาคม 2552 ให้กับลูกจ้าง 193 คน ร้อยละ 75% ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552 แต่ไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 25522. กรณีการเลิกจ้างลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ จำนวน 2 คน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เลิศทรัพย์ จะรับลูกจ้างทั้งสองรายกลับเข้าทำงาน โดยให้ทำงานในสำนักงานของห้างหุ้นส่วน3. กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน

บริษัทฯ ผู้รับเหมาค่าแรง ตกลงจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้ารวม 30 วัน ตามข้อตกลงในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งลูกจ้างได้รับไปแล้ว 24 วัน เหลือ 4 วัน นายจ้างจะจ่ายให้ในวันที่3 มีนาคม 2552 ส่วนลูกจ้างที่ตกหล่นจำนวน 10 คน ที่ได้รับเงินตามมาตรา 75 บางส่วนแล้ว ให้ไปรับในวันที่ 3 มีนาคม 2552 พร้อมรับเงินที่เหลือ 4 วันด้วย ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของนายจ้างต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

ที่ประชุมมีมติว่า

4.1 บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ยืนยันที่จะกำกับดูแลให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

4.2 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบการจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนิน การในเชิงรุก เพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบสิทธิตามกฎหมายกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยจะเรียกผู้ประกอบการทั้ง 86 แห่ง มาชี้แจง5. กรณีลูกจ้างร้องว่าได้รับการข่มขู่

ที่ ประชุมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นางนฤมล ปาลวัฒน์) จะดำเนินการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโดยมอบหมายให้เลขานุการ รองฯ นางนฤมล ปาลวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบและสามารถร้องเรียนได้ที่ โทร. 0-3622-31706. นายจ้างจ่ายเงินระหว่างที่ให้หยุดงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตามมาตรา 75 วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วย โดยจะจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 25527. นายจ้างจะจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยรวมถึงสวัสดิการตามมาตรา 11/1 ให้กับลูกจ้างทั้งหมด8. นายจ้างจะปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและจะดูแลลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้ง หมด9.นายจ้างจะดูแลมิให้มีการปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบื้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด10. นายจ้างตกลงจะไม่เอาความผิดกับลูกจ้าง ทั้งความผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญากับลูกจ้างทั้งหมดและลูกจ้างจะไม่ปฏิบัติขัดต่อกฎหมายแรงงานอีก หากลูกจ้างกระทำการขัดต่อกฎหมายนายจ้างจะดำเนินการตามกฎหมาย(ลงนาม)

No comments: