Monday, 9 March 2009

แรงงานกลุ่มต่างๆ เคลื่อนเรียกร้องสิทธิ-สวัสดิการในวันสตรีสากล

(8 มี.ค.) เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับ 8 มี.ค. ของทุกปี ในช่วงเช้า กลุ่มแรงงานหลายกลุ่มจัดการชุมนุมเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลกลุ่มองค์กรแรงงาน 45 กลุ่ม ประมาณ 500 คน อาทิ กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายแรงงานนอกระบบ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิผู้หญิง เป็นต้น ตั้งเวทีหน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งสะพานบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยมีการผลัดกันขึ้นปราศรัยของกลุ่มต่างๆ การแสดงดนตรีจากวงภราดร และการแสดงละครสะท้อนปัญหาแรงงานหญิงทั้ง นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เดินทางมารับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆ บนเวที โดยกลุ่มองค์กรแรงงานเรียกร้องให้รัฐต้องจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตชุมชน ย่านอุตสาหกรรมต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอ และปรับคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงาน โดยมีผู้แทนของผู้ใช้แรงงานและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รัฐต้องออกกฎหมายกำหนดสัดส่วนให้สตรีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และให้รัฐประกาศวันสตรีสากลเป็นวันหยุดตามประเพณีขณะที่หน้าทำเนียบฝั่งประตู 4 ตรงข้ามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีแรงงาน 2 กลุ่มใหญ่ คือ สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงและอดีตพนักงาน บริษัทเมย์ฟิลด์ จำกัด ประมาณ 100 คน ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีส้ม ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน บริษัทเมย์ฟิลด์ จำกัด ซึ่งถูกเลิกจ้างหลังบริษัทประกาศปิดกิจการ ให้ได้รับค่าชดเชยตามที่กฏหมายกำหนด หลังปักหลักชุมนุมที่กระทรวงแรงงานกว่า 10 วันแล้วด้านองค์กรแรงงานและนักศึกษา ประมาณ 250 คน อาทิ สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย, อุตสาหกรรมสิ่งทอตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย, สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย, สหพันธ์แรงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.), สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ, กลุ่มกรรมกรปฏิรูปและกลุ่มประกายไฟที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ องค์การความร่วมมือแก้วิกฤตแรงงาน (ควร.) ที่ใช้แถบผ้าสีแดงมีข้อความ “หยุดทุนนิยม สร้างสังคมรัฐสวัสดิการ” คาด ศีรษะ ใช้รถบรรทุกเป็นเวทีผลัดกันขึ้นปราศรัย โดยเ้รียกร้องให้ผลักดันประเทศไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการคือเป็นสังคมที่ให้ หลักประกันในทุกด้านอย่างถ้วนหน้าและครบวงจร โดยใช้งบประมาณจากภาษีที่ดิน ภาษีมรดก และภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า รวมถึงยกเลิกภาษีทางอ้อม (VAT) ทั้ง ยังเสนอให้มีพรรคการเมืองที่เป็นของแรงงานเอง เพื่อเข้าไปมีส่วนกำหนดนโยบายรัฐโดยตรงและเพื่อให้การศึกษาแก่มวลชน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมแสดงละครสะท้อนปัญหาแรงงานหญิงและพิธีรดน้ำศพหุ่นนายกฯ โดยมีนัยว่านายกฯ ไม่แก้ปัญหาเท่ากับได้ตายไปแล้ว และโยนหุ่นเข้าไปในทำเนียบทางประตู 5 ด้วย

No comments: